Hospital Bedroom

  1. 1
    יום ראשון 01.03.2015, 10:04

    וואו.
    ציור מעולה. מדוייק. הכפתור בחולצה שלו כמוהו בתוך החדר. ממוקד ונלחץ, צריך ועצוב להיות בכל זה מאין ברירה. האין ויש קונטורים משאירים מקום לנשימה ופותחים נתיבים לכאב לנוע.

הערה, ביקורת, פרשנות - הכל הולך…